| | | |

Sveriges Dödbok på Mac

Sveriges Släktforskarförbund har släppt ”Sveriges Dödbok 9”.

English version down below

Enligt produktbeskrivningen, och också den teknik man använt för att publicera själva databasen så fungerar den inte på Mac. Men, det finns förstås sätt att hantera och komma runt det. Här nedan kommer en möjlig lösning!

Det går att ”emulera” windows på en Mac på flera olika sätt.
Man kan förstås köra en full emulator, som kräver en hel windows installation (Parallells, VMWare etc.).

Men, ett enklare och möjligen billigare sätt är att installera Crossover från Codeweavers1.

Jag gjorde en kort inspelning på hur man gör för att installera Sveriges Dödbok 9 på Mac med hjälp av Crossover.

Såhär gör du för att installera Sveriges Dödbok på Mac genom att använda Crossover från Codeweavers.

 1. Gå till https://www.codeweavers.com/ 2
 2. Ladda ner Crossover – det går bra att testa med Trial licensen (är du nöjd kan du sen köpa Crossover om du vill fortsätta använda det efter de 14 dagarna du får testa på).
 3. Installera Crossover (packa upp .zip filen, dubbelklicka på den uppackade filen, acceptera de följande popup rutorna.
 4. Installera Sveriges Dödbok – klicka, eller högerklicka, på installeraren för Sveriges Dödbok (jag valde att högerklicka för att visa att jag öppnar installeraren med Crossover).
 5. Klicka igenom valen i först Crossover, sen i installeraren för Sveriges Dödbok.
 6. För att starta Sveriges Dödbok, starta Crossover och klicka på Sveriges Dödbok.

Ovanstående är testat på en Mac med ”M1 Pro” processor, Mac OS Sonoma 14.2.1

Sveriges Dödbok 9

På sin hemsida, rotter.se, beskriver Sveriges Släktforskarförbund Sveriges Dödbok såhär:

Med databasen Sveriges dödbok kan du snabbt få tag i personuppgifter som hjälper dig att forska vidare i originalkällorna. Vill du få reda på var och när en person dog är Sveriges dödbok inte bara ett hjälpmedel – den kan vara helt oumbärlig. Databasen är ett oerhört uppskattat hjälpmedel för såväl nybörjare som rutinerade släktforskare.

Den nionde utgåvan innehåller namn, födelseort, dödsort, adress, civilstånd samt datum för födelse, död och civilståndsändring för cirka 16,5 miljoner döda åren 1815–2022.

Detta har tillkommit sedan Sveriges dödbok 8

 • Cirka 1,1 miljoner poster lagts till, och tiotusentals rättats av frivilliga inom projektet Namn åt de döda.
 • Utseendet på databasen har uppdaterats.

Uppgifter om döda 2020–2022 har hämtats ur myndighetsdatabaser. I samverkan med arkiv och universitet inom det vetenskapliga projektet SwedPop har databasen bearbetats och standardiserats för att göra den användbar för akademisk forskning.

Systemkrav

Sveriges dödbok 9 fungerar på PC med Windows 7 eller senare. Databasen fungerar inte på Mac.

https://www.rotter.se/produkter/cd-dvd-usb/svdb

Systemkrav och support

Notera dom systemkrav om definieras ovan – jag förutsätter att det är dom kraven som gäller för att man ska få officiell support på Sveriges Dödbok från förbundets sida. Det går alltså inte att vända sig till dem om processen jag beskriver ovan inte fungerar.

Inte heller kan jag ta något ansvar för den – jag delger helt enkelt informationen för att hjälpa andra. Har du redan Sveriges Dödbok, 9 eller för del delen en tidigare version, så kostar det i alla fall inte något att testa.

Crossover – Licensalternativ

Crossover går att testa utan kostnad i 14 dagar. Efter det behöver man köpa en licens för antingen $74 eller $494.

Som jag förstår det får man med det dyrare alternativet ”gratis” uppgraderingar resten av livet. T.ex om Apple släpper ett nytt System och Crossover behöver uppdateras för att fungera så ingår dessa uppgraderingar. Likväl ingår support livet ut.

I den billigare varianten för $74 ingår uppgraderingar och support i 12 månader, man får också som jag förstår det ett något lägre uppgraderings pris om/när det kommer en ny version. Vad detta pris är vet jag dock inte.

How to install and use ”Sveriges Dödbok” on a Mac

According to the product description, and also the technology used to publish the database itself, it does not work on Mac. But, of course, there are ways to handle and get around it. Below is a possible solution!

It is possible to ”emulate” Windows on a Mac in several different ways.
You can of course run a full emulator, which requires a full Windows installation (Parallels, VMWare etc.).

But, an easier and possibly cheaper way is to install Crossover from Codeweavers.

I made a short recording on how to install Sweden’s Death Book 9 on Mac using Crossover.

Here’s how to install Sweden’s Book of the Dead on Mac using Crossover from Codeweavers.

 1. Go to https://www.codeweavers.com/
 2. Download Crossover – it’s fine to test with the Trial license (if you’re satisfied, you can then buy Crossover if you want to continue using it after the 14 days you get to test, links to Codeweavers on this page are affiliate links, feel free to use them – or type the address in to your browser).
 3. Install Crossover (unzip the .zip file, double-click the unzipped file, accept the following pop-up boxes.
 4. Install Sweden’s Death Book – click, or right-click, on the installer for Sweden’s Death Book (I chose to right-click to show that I’m opening the installer with Crossover).
 5. Click through the selections first in Crossover, then in the installer for Sweden’s Death Book.
 6. To start Sweden’s Death Book, start Crossover and click on Sweden’s Death Book.

The above is tested on a Mac with ”M1 Pro” processor, Mac OS Sonoma 14.2.1

System requirements and support

Note the system requirements if defined above – I assume that these are the requirements that apply in order to get official support on Sweden’s Death Book from the association’s side. It is therefore not possible to contact them if the process I describe above does not work.

Nor can I take any responsibility for it – I am simply sharing the information to help others. If you already have Sveriges Dödbok, 9 or partly an earlier version, it does not cost anything to test.

Crossover – License Options

Crossover can be tested free of charge for 14 days. After that one needs to buy a license for either $74 or $494.

As I understand it, with the more expensive option you get ”free” upgrades for the rest of your life. For example, if Apple releases a new System and Crossover needs to be updated to function, these upgrades are included. Nevertheless, support is included for life.

The cheaper version for $74 includes upgrades and support for 12 months, as I understand it, you also get a slightly lower upgrade price if/when a new version comes out. However, I do not know what this price is.

 1. Affiliate länk, om du väljer att köpa Crossover efter att du klickat på länken får jag en liten provision, det påverkar inte ditt pris. Vill du inte detta skriver du bara in länken ovan i din browser istället för att klicka på den. ↩︎
 2. Affiliate länk, om du väljer att köpa Crossover efter att du klickat på länken får jag en liten provision, det påverkar inte ditt pris. Vill du inte detta skriver du bara in länken ovan i din browser istället för att klicka på den. ↩︎

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *